שבועות תיקון מיסטי

JMHD10-Tikun-Mystic-Shavuotהתורה מצווה ועשית חג שבועות לה’ אלוהיך (דברים ט”ז, י). החג מתואר בתורה כזמן הבאת הביכורים: וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה (שמות כ”ג, טז), וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים (שמות ל”ד, כב), וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה’ בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם (במדבר כ”ח, כו). הבאת ביכורי הפירות לבית המקדש מבטאת שמחה והודיה על מתנת הטוב האלוהי מפרי אדמת ארץ ישראל.
 

Price: $19.00